PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Anulare decizie de impunere?

Decizia de impunere este actul adiministrativ fiscal emis de organul fiscal competent prin care stabileşte în sarcina contribualului obligaţii de plată principale sau accesorii. Natura juridică a deciziei de impunere este de act administrativ fiscal.

Conform Codului de Procedură Fiscală actul administrativ fiscal reprezintă actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat.

Având această natură, actul administrativ fiscal trebuie comunicat persoanei căreia i se adresează în termenele şi condiţiile strict prevăzute de art. 47 Cod de Procedură Fiscală.

Deşi este un act de putere publică, ce emană de la o autoritate publică, Codul de Procedură Fiscală reglementează viciul nulităţii actului administrative, normele referitoare la nulitate având următorul conţinut:

 

  • Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situaţii:

a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;

b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 46 alin. (6), precum şi organul fiscal emitent;

c) este afectat de o gravă şi evidentă eroare. Actul administrativ fiscal este afectat de o gravă şi evidentă eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de viciate încât, dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa.

d) organul fiscal nu prezintă argumentele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă emisă în scris sau soluţia adoptată de organul fiscal sau de instanţa de judecată potrivit art. 6 alin. (1), în cazul în care contribuabilul/plătitorul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ-fiscal respectiva opinie/soluţie;

e) organul fiscal nu respectă considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei în cazul emiterii noului act administrativ-fiscal potrivit art. 279 alin. (3);

f) emiterea raportului de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere de către organul de inspecţie fiscală după încetarea inspecţiei fiscale potrivit art. 126 alin. (2), respectiv emiterea raportului de verificare şi a deciziei de impunere de către organul fiscal după încetarea verificării situaţiei fiscale personale potrivit art. 140 alin. (6) coroborat cu art. 147 şi art. 126 alin. (2), fără ca acestea să fie reluate, potrivit legii;

g) organul fiscal emite raport de inspecţie fiscală/de verificare a situaţiei fiscale personale şi decizie de impunere/decizie de modificare a bazelor de impozitare/decizie de nemodificare a bazelor de impozitare/decizie pentru regularizarea situaţiei ori decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale, în situaţia în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare/valorii în vamă care fac obiectul inspecţiei fiscale/controlului vamal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132.

(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de organul de soluţionare a contestaţiei, la cerere sau din oficiu. În situaţia în care nulitatea se constată de organul fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunică contribuabilului/plătitorului.

 

  • Actele administrative fiscale prin care sunt încălcate alte prevederi legale decât cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

Mai mult decât atât, actul administrativ fiscal trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute în art. 46 Cod de Procedură Fiscală, iar în practică, cea mai des întâlnită soluţie de desfiinţare a unui act administrativ fiscal, respectiv decizie de impunere este motivată de faptul că organul fiscal nu a motivate correct în fapt şi în drept actul administrativ fiscal, respectiv decizia de impunere.

Modalitatea prin care o decizie de impunere poate fi pusă pe biroul unui judecător spre verificare este oferită de Legea 554 din 2004 a contenciosului administrativ.

O altă cale pusă la dispoziţia contribuabilului pentru a contesta neregularităţi referitoare la nerespectarea dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală este dată de art. 260 şi 261 din acest Cod.

“Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt aplicabile.Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.”

În urma analizei textelor de lege ar rezulta, ca regulă că, cel interesat poate formula contestaţie la executare împotriva încălcării de către organul fiscal a oricărei dispoziţii prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. Contestaţia poate fi formulată în 15 zile care curge ca regulă de la momentul efectuării primului act de executare.

Competentă să soluţioneze contestaţia este Judecătoria de la domiciliul sau sediul contestatorului. În această ipoteză calitate procesuală pasivă este deţinută de organul fiscal local prin organul fiscal judeţean sau organul fiscal de sector prin organul fiscal constituit la nivelul Municipiului Bucureşti.

 

Află care sunt pașii pentru anulare decizie de impunere.

ANULARE DECIZIE DE IMPUNERE ŞI 
CONTESTAŢIA LA EXECUTARE FISCALĂ

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

09 octombrie 2021