PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Asociațiile se constituie pe baza unei înțelegeri între 3 sau mai multe persoane, punând în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă, pentru realizarea unui interes general, al unei colectivități sau personal neprtimonial.

Pentru a putea funcționa și pentru a exista ca entitate de sine stătătoare, asociația trebuie să dobândească personalitate juridică. În vederea dobândirii personalității juridice, membrii finanțatori trebuie să încheie statutul asociației, acesta din urmă fiind un act sub semătură privată.

Statutul trebuie să cuprindă o serie mențiuni care, dacă nu sunt se regăsesc în mod cumulativ, sunt sancționate cu nulitatea absolută a actului de înființare, astfel:

 • datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
 • exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 • denumirea asociaţiei;
 • sediul asociaţiei;
 • durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
 • componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 • modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 • drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 • atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60;
 • semnăturile membrilor asociaţi.

Pentru a putea fi înregistrate ca persoane juridice și pentru a putea funcționa, asociațiile trebuie să se înscrie în Registrul Asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să își aibe sediul.

Înscrierea se face pe baza unei cereri însoțită de o serie de documente, astfel:

 • statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită, aceasta din urmă fiind persoana împuternicită să întocmească și să înscrie asociația în Registrul Asociațiilor și fundațiilor
 • actele doveditoare ale sediului, precum şi cele privind patrimoniul iniţial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;
 • copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi;
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

 • dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

În situația în care documentele sau numele asociației este într-o limbă străină le se vor depune în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.

Totodată, trebuie menționat faptul că numele asociației nu trebuie să curpindă sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "autoritate", "poliţie", "jandarmerie", "protecţia consumatorilor" sau derivatele acestora, ori, să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea sau să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial.

 

Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundaților se efectuează în momentul rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Vezi care sunt actele necesare pentru inființarea asociației. Asociația se constituie pe baza unei înțelegeri între 3 sau mai multe persoane, punând în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă.

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI - ACTE NECESARE ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

26 februarie 2021